کارمزد ها

کارمزد خرید و فروش در صرافی:

در حال حاصر کارمزد خرید و فروش در صرای برای همه کاربران 0.35 درصد میباشد که از دارایی در حال فروش کسر میگردد.

به طور مثال در هنگاه خرید ارز دیجیتال با تومان ، از موجودی تومانی و در هنگام فروش ارز دیجیتال به تومان از موجودی ارز دیجیتال کسر میگردد.

 

کارمزد و هزینه های بانکی:

واریز ریال به صرافی دارای کارمزد نمیباشد.

برداشت ریال از صرافی دارای کارمزد نمیباشد و هزینه های انتقال بانکی را صرافی پرداخت مینماید.

 

کارمزد و هزینه واریز ارز های دیجیتال:

واریز برخی از ارز های دیجیتال شامل هزینه هایی برای انتقال بر بستر بلاکچینی میباشند که صرافی در آن ذی نفع نمیباشد.

 

کارمزد و هزینه برداشت ارز های دیجیتال:

برداشت ارز های دیجیتال شامل هزینه هایی برای انتقال بر بستر بلاکچینی میباشند که صرافی در آن ذی نفع نمیباشد.